x

L’alumnat que ha finalitzat amb èxit els estudis de secundària obligatòria pot accedir al batxillerat.

Aquesta es una etapa de dos anys de durada que prepara els alumnes per accedir als estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o per incorporar-se al món del treball.

A l’INS de Terrassa es poden estudiar dues modalitats d’aquest currículum: Científic-tecnològic i Humanitats i ciències socials.

Impartim el programa Batxibac que permet a l’alumnat obtenir una doble titulació batxillerat-baccalauréat, cursant un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa.

Una de les hores de lectives de Física, Química, Biologia, Anglès, Català i Castellà es fa amb grups de com a màxim 20 alumnes.

El centre disposa d’una auxiliar de conversa nativa en llengua anglesa que dóna suport a l’expressió i comprensió orals, al menys una hora setmanal durant un dels trimestres del curs.

Batxillerat
Matèries Comunes 1er 2on
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
Ciències del món contemporani 2
Història de la filosofia
3
Història
3
Tutoria 1 1
Treball de recerca
Batxillerat científico-tecnològic

Batxillerat científico-tecnològic

Matèries de modalitat 1er 2on
Matemàtiques 4 4
Física 4 4
Dibuix Tècnic* 4 4
Tecnologia Industrial* 4 4
Química* 4 4
Electrotècnia* 0 4
* Es trien dues
Batxillerat  ciències de la salut

Batxillerat ciències de la salut

Matèries de modalitat 1er 2on
Matemàtiques 4 4
Biologia 4 4
Química 4 4
C. de la terra o Física 4 4
BBatxillerat ciències socials

Batxillerat ciències socials

Matèries de modalitat 1er 2on
Matemàtiques ciències socials 4 4
Economia d’empresa 4 4
Economia 4 0
Geografia 0 4
Ha. del món Contemporani o 4 0
Psicologia 4 0
Història de l’Art 0 4
Batxillerat humanitats i ciències socials

Batxillerat humanitats i ciències socials

Matèries de modalitat 1er 2on
Llatí 4 4
Grec / Geografia 4 4
Literatura Catalana 4 0
Literatura Castellana 0 4
Ha. del món contemporani 4 0
Història de l’art 0 4

Documentació relacionada amb Batxillerat

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PAT

PAT

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.

També l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.

La col·laboració amb els pares i mares a l’INS Terrassa es fa per mitjà de les entrevistes telefòniques i presencials, la tramesa d’informes setmanals d’assistència i d’observacions per correu electrònic i l’accés en temps real a aquestes incidències per mitjà d’una pàgina web.

Cada grup té uns pares i mares delegats que poden fer arribar qualsevol observació en qualsevol moment als tutors i tutores, coordinadors i coordinadores i a l’equip directiu, més enllà de les dues reunions que hi tenen al llarg del curs.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PCC

PCC

El projecte curricular estableix l’estructura de les matèries que s’imparteixen a batxillerat (comunes, de modalitat i específiques).Es determina com es distribueixen les matèries de modalitat i/o específiques segons l’itinerari escollit. Alhora es fa referència als criteris sobre l’avaluació dels/les alumnes.

Guia de l’Alumnat

Aquesta guia conté les normes de convivència i altra normativa referida a l’etapa de batxillerat, informació referida als/les delegats/es i les instruccions per a la realització del treball de recerca. El material contingut en aquesta guia es treballarà a les sessions de tutoria.