x

Actualitat

Preinscripció-ESO 2019

25 març, 2019

Per saber-ho tot sobre la preinscripció podeu seguir el següent enllaç:

Preinscripció-ESO

No obstant això, us oferim a continuació un petit resum de les dates importants i dels documents a tenir en compte:

Calendari de preinscripció i matriculació 2019-2020. ESO

 • Presentació sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril

 • Llistes amb el barem provisional: 26 d’abril

 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig

 • Publicació de les llistes d’admesos: 12 de juny

 • Període de matriculació (1r curs): 20 al 26 de juny

 • Període de matriculació (2n, 3r i 4t): del 27 de juny al 3 de juliol

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar, en tots els casos

 • Original i fotocòpia del llibre de família

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne

a) Criteri específic

Per a l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen Barem: 40 punts

2. Proximitat del domicili. Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

 • Quan, la proximitat del domicili sigui el lloc de treball dels pares o tutors: 20 punts. S’ha de presentar còpia del contracte laboral o certificat.

 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre: 10 punts.

3. Renda anual. Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. S’ha de presentar Certificat.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare o mare, o el germà/na. Barem: 10 punts

Documents: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat.

C) Criteris complementaris

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Publicat per Institut de Terrassa a Actualitat