x

L’alumnat que ha finalitzat amb èxit els estudis de secundària obligatòria pot accedir al batxillerat.

Aquesta es una etapa de dos anys de durada que prepara els alumnes per accedir als estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o per incorporar-se al món del treball.

A l’INS de Terrassa es poden estudiar dues modalitats d’aquest currículum: Científic-tecnològic i Humanitats i ciències socials.

Impartim el programa Batxibac que permet a l’alumnat obtenir una doble titulació batxillerat-baccalauréat, cursant un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa.

Una de les hores de lectives de Física, Química, Biologia, Anglès, Català i Castellà es fa amb grups de com a màxim 20 alumnes.

El centre disposa d’una auxiliar de conversa nativa en llengua anglesa que dóna suport a l’expressió i comprensió orals, al menys una hora setmanal durant un dels trimestres del curs.

 

 

Batxillerat
Matèries Comunes 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
Història de la filosofia
3
Història
3
Tutoria 1 1
Treball de recerca
Batxillerat científico-tecnològic

Batxillerat científico-tecnològic

Matèries de modalitat 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Física 3 4
Dibuix tècnic* 3 4
Tecnologia i enginyeria* 3 4
Química* 3 4
* Es trien dues
Batxillerat  ciències de la salut

Batxillerat ciències de la salut

Matèries de modalitat 1r 2n
Matemàtiques 3 4
Biologia 3 4
Química 3 4
Geologia o Física 3 4
BBatxillerat ciències socials

Batxillerat ciències socials

Matèries de modalitat 1r 2n
Matemàtiques ciències socials 3 4
Història del món contemporani 3 0
Economia 3 0
Funcionament de l'empresa 3 0
Empresa i disseny de models de negoci 0 4
Geografia 0 4
Història de l’art 0 4
Batxillerat humanitats i ciències socials

Batxillerat humanitats i ciències socials

Matèries de modalitat 1r 2n
Llatí 3 4
Història del món contemporani 3 0
Literatura Universal 3 0
Literatura catalana 0 4
Literatura castellana 0 4
Món Clàssic* 3 0
Grec* 3 4
Geografia* 0 4
Història de l'art* 0 4
* Se'n tria una
A totes les modalitats es fan dues optatives anuals de tres hores cadascuna

Documentació relacionada amb Batxillerat

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a fitxers compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.

Llibres de 1r i 2n de batxillerat

Aquestes són les llistes de llibres de 1r i 2n de batxillerat. Fixeu-vos molt bé en les matèries de modalitat i específiques que vau triar a la matrícula.
Si teniu algun dubte sobre el llibre, editorial,..etc. podeu esperar al setembre i aclarir-ho amb el/la professor/a corresponent abans de comprar el llibre.
Si voleu, podeu fer la comanda a través de l'empresa Iddink que ofereix un projecte de reutilització de llibres de text i lectures.

Itineraris Batxibac

Els/les alumnes de batxibac poden seguir qualsevol dels itineraris que ofereix
el centre dins de les modalitats cientificotecnològica o humanitats i ciències
socials. Faran en francès:
- El primer idioma
- La tutoria
- El treball de recerca
- Història de França i literatura francesa (aquestes dues matèries substitueixen les matèries optatives de 1r i 2n ).
- Per completar el currículum en francès, aquests/es alumnes realitzaran
una estada a França.
L’objectiu és que en acabar l’alumnat hagi assolit en llengua francesa almenys
el nivell B2.
Per accedir han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc
europeu comú de referència.
Un cop superat el batxillerat han d’examinar-se d’una prova externa, la
superació de la qual és indispensable per obtenir la titulació de baccalauréat.
La nota final de baccalauréat és la nota mitjana ponderada entre el 30% de la
qualificació global de la prova externa i el 70% de la nota final de batxillerat.
Atès que el alumnes de batxibac disposen de dos títols, poden accedir a la
universitat per dues vies, com alumnes de batxillerat o com alumnes de
baccalauréat, en aquest últim cas sense necessitat de passar les proves PAU
(d’acord amb els seus interessos i notes de tall corresponents).
A més a més, els alumnes de batxibac poden accedir a les universitats
franceses i a les de la regió del Quebec.

Google Drive

Document Drive

Descarregar PAT

PAT

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.

També l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.

La col·laboració amb els pares i mares a l’INS Terrassa es fa per mitjà de les entrevistes telefòniques i presencials, la tramesa d’informes setmanals d’assistència i d’observacions per correu electrònic i l’accés en temps real a aquestes incidències per mitjà d’una pàgina web.

Cada grup té uns pares i mares delegats que poden fer arribar qualsevol observació en qualsevol moment als tutors i tutores, coordinadors i coordinadores i a l’equip directiu, més enllà de les dues reunions que hi tenen al llarg del curs.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PCC

PCC

El projecte curricular estableix l’estructura de les matèries que s’imparteixen a batxillerat (comunes, de modalitat i específiques).Es determina com es distribueixen les matèries de modalitat i/o específiques segons l’itinerari escollit. Alhora es fa referència als criteris sobre l’avaluació dels/les alumnes.

Guia de l’Alumnat

Aquesta guia conté les normes de convivència i altra normativa referida a l’etapa de batxillerat, informació referida als/les delegats/es i les instruccions per a la realització del treball de recerca. El material contingut en aquesta guia es treballarà a les sessions de tutoria.