x

L’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) consta de 4 cursos al quals s’accedeix en acabar l’ensenyament primari.

A l’INS Terrassa ens organitzem amb grups al màxim de diversos a 1r i 2n d’ESO, en què es cursen dues matèries optatives, que l’alumne/a pot triar, una al primer quadrimestre i una altra al segon.

A 3r i 4t hi ha 3 grups heterogenis i un Grup d’Atenció Preferent amb un currículum adaptat en la major part de les àrees. A 4t els altres grups s’organitzen en diferents itineraris en funció de la previsió de continuació d’estudis de Batxillerat, Científic o Humanístic, o Cicles Formatius, dels nois i noies. A 3r es fa una matèria optativa que dura tot el curs i a 4t cada alumne/a fa 3 matèries optatives anuals, 1 de fixa per a cada itinerari i les altres dues a triar entre un total de 8.

Matèries comunes 1er, 2on i 3er d’ESO

Tutoria, Anglès, Castellà, Català, Ciències socials, Cultura i valors ètics/Religió, Educació física, Matemàtiques, Tecnologies.

Matèries específiques de cada curs

 • 1r d’ESO
 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • 1 matèria optativa cada quadrimestre
 • 2n d’ESO
 • Física i química
 • Música
 • 1 matèria optativa cada quadrimestre
 • 3r d’ESO
 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • 1 matèria optativa anual

Matèries comunes a tots els itineraris de 4t d’ESO

Tutoria, Anglès, Castellà, Català, Ciències socials, Cultura i valors ètics/Religió, Educació física, Matemàtiques.

Matèries específiques de cada itinerari

 • Itinerari 1
 • Física i química
 • Biologia i geologia o Dibuix o Tecnologia
 • Música o Filosofia o Dibuix o Informàtica o Francès o Tecnologia o Biologia i geologia
 • Itinerari 2
 • Llatí
 • Música o Economia o Dibuix
 • Música o Filosofia o Dibuix o Informàtica o Francès o Tecnologia o Biologia i geologia
 • Itinerari 3
 • Informàtica
 • Tecnologia o Dibuix o Biologia i geologia
 • Música o Filosofia o Dibuix o Informàtica o Francès o Tecnologia o Biologia i geologia
 • Itinerari 4
 • Tecnologia
 • Dibuix
 • Biologia i geologia

Documentació relacionada amb ESO

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.

Informació i llibres per a l'alumnat que farà 1r d'ESO

Aquí teniu la llista de llibres de text i material i la informació per a al setembre.

Informació per a l'alumnat que farà 2n d'ESO

Aquí teniu la llista de llibres de text i material i feines d'estiu, i la informació per al setembre.

Informació per a l'alumnat que farà 3r d'ESO

Aquí teniu la llista de llibres de text i material i feines d'estiu, i la informació per al setembre.
Fixeu-vos que la llista de llibres és diferent per a l'alumnat que formarà part del GAP.

Informació per a l'alumnat que farà 4t d'ESO

Aquí teniu la llista de llibres de text i material i feines d'estiu, i la informació per al setembre.
Fixeu-vos que la llista de llibres és diferent per a l'alumnat que farà l'itinerari Professionalitzador-GAP.

Maquinari recomanat

Els dispositius digitals de l'alumnat tindran un ús intensiu al llarg de la seva vida útil, que haurà de ser d'un mínim de quatre anys. A més de valorar aspectes com la velocitat dels processadors o la capacitat de la memòria, és molt important tenir en compte...

Programari recomanat

TOT el programari recomanat és lliure i/o gratuït, excepte el sistema operatiu Windows i el paquet ofimàtic Office, que requereixen la compra d'una llicència d'ús.
A més a més, es tracta de programari multiplataforma (es pot instal·lar indistintament a qualsevol sistema operatiu), excepte alguns casos (indicats).
Google Drive

Document Drive

Descarregar PCC

PCC

El projecte curricular estableix l’estructura de les matèries que s’imparteixen a ESO (comunes, de modalitat i específiques).Es determina com es distribueixen les matèries de modalitat i/o específiques segons l’itinerari escollit. Alhora es fa referència als criteris sobre l’avaluació dels/les alumnes.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PAT

PAT

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.

També l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa d’ESO i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.

Guia de l’Alumnat

Aquesta guia conté les normes de convivència i altra normativa referida a l’etapa d’ESO, informació referida als/les delegats/es i les instruccions per a la realització del treball de recerca. El material contingut en aquesta guia es treballarà a les sessions de tutoria.