x

La formació professional dual

Com funciona?

L’empresa incorpora alumnes com a becaris o personal laboral en formació per tal que participin en el procés productiu, d’acord amb unes activitats prèviament acordades . L’empresa instrueix, tutela i avalua l’alumne, en col·laboració amb el centre docent. L’alumne disposa d’un contracte laboral o una beca de formació retribuïda. En ambdós casos l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social i l’empresa pot gaudir de bonificacions de quotes.

Formació professional dual i projectes

Les fases

1. Fase FCT (Formació en Centres de Treball) no obligatòria: Són entre 80h i màxim 100h no remunerades, que se solen fer al 3r trimestre del primer curs (maig). Es formalitza un acord de formació en pràctiques curriculars.

2. Fase “DUAL”: És una relació laboral en forma de beca-salari o contracte. Es pot iniciar al mes d’abril del primer curs i s'estén al segon curs fins a completar les hores de formació en l’empresa que requereix cada cicle ( 1000). Cal signar un conveni previ entre el Departament d’Ensenyament i l’empresa on es fixen els compromisos de les parts implicades.

Contracte laboral

Pot ser qualsevol tipus de contracte. Es recomana especialmente el contracte per a la Formació i Aprenentatge donat que té bonificació de quotes de la Seguretat Social i permet compatibilitzar els horaris dedicats a l formació en el centre de treball i en el centre d’estudis.

La retribució es pacta en base a la normativa laboral vigent. Referència mínima: SMI.

Beca salari

L'empresa dóna d'alta a la SS al becari i compensa econòmicament a l'alumnat per les despeses. Signem un acord que recull les activitats formatives, horaris i calendari de l’estada a l’empresa.

La compensació econòmica s’acorda entre l'empresa, tutor i alumne. L’import de la beca no pot ser inferior:

  • En els cicles formatius de grau mitjà, al 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.
  • En els cicles de grau superior, al 60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020, durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat formativa

Beneficis

Estudiant

Estudiant

Per l’alumne suposa gaudir d’un lloc de treball mentre estudia, afegir al seu currículum hores d’experiència en la seva especialitat i obtenir una qualificació professional amb la participació directa de les empreses. Molts dels aprenents aconsevgueixen el seu primer lloc de treball a l’empresa on realitzen l’estada de dual.

Empresa

Empresa

L’empresa aconsegueix fomentar la formació professional del seu sector d’activitat, participar en la qualificació professional de l’alumnat, adaptant-lo a les tecnologies i procediments de l’empresa i millorar els processos de detecció de talent i selecció de personal.

Formació professional dual

Projectes

Innova FP

El programa INNOVAFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

L’objectiu dels projectes és mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

Emprenedoria

El centre forma part des del curs 2016 de la xarxa d’emprenedoria amb la finalitat d’implantar i desenvolupar estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació entre els estudiants del centre,. Amb aquest objectiu fomentem activitats d’ensenyament-aprenentatge d’elaboració de projectes d’emprenedoria i plans de creació d'empresa.

Mobilitat Internacional

Des de l'Institut de Terrassa oferim la possibilitat de cursar pràctiques curriculars i FP Dual Internacional als/les alumnes dels Cicles Formatius de grau mitjà i de grau superior. El programa ERASMUS+ del que gaudim des de fa anys permet la mobilitat internacional becada de l'alumnat i professorat. La llargada de l'estada depèn del nivell educatiu i la destinació de la família professional.