x

Vols conèixer la nostra normativa? A continuació podras consultar la documentació de l'institut on es recullen les normes que regeixen el nostre funcionament.

Documentació sobre organització i gestió

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.
Google Drive

Document Drive

Política de Qualitat

Política de Qualitat

L’Institut de Terrassa impulsa la millora contínua sota les premisses del Sistema de Gestió de Qualitat de la norma ISO 9001:2015.
Al març del 2011, el centre va obtenir per primer cop la certificació ISO 9001. Compromès amb aquesta millora continua, l’Institut avalua anualment aquesta certificació en una auditoria interna i externa.
Aquesta certificació abasta l’ensenyament reglat de cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i superior. serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Normes d'organització i funcionament de centre.

Document que aplega el conjunt d’acords i decisions que el conjunt del claustre de professors i el consell escolar han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el PEC i la PGA.

Projecte Educatiu de centre (En Revisió)

Document que estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre centre amb la societat.

En aquest document es descriuen la missió, visió i els valors, entesos com a trets d’identitat que defineixen i diferencien el nostre centre, l’Institut de Terrassa.

Projecte lingüístic de centre (En Revisió)

El projecte lingüístic concreta l'ús i aprenentatge de les llengües al centre, tant les llengües oficials com les llengües estrangeres.

Programació general anual

Document elaborat anualment per l’equip directiu i aprovat en consell escolar on es recullen els aspectes organitzatius i de funcionament concrets per a cada curs escolar.