x

Projecte educatiu del centre

L’Institut de Terrassa té un Projecte Educatiu vigent des del curs 2010 on es troben definits la Missió i la Visió de centre, que com a institució educativa pública que som compartim amb molts altres centres. així com altres valors que ens són propis. Al llarg d’aquests anys hem anat consolidant a més. diversos projectes d’innovació i educatius que ara ens caracteritzen i diferencien.

Treballem estretament amb empreses de l’entorn i apostem per serveis vinculats al món professional com la validació i reconeixement de l’experiència laboral. borsa de treball. projectes de mobilitat internacional i la formació dual. entre d’altres. Pots llegir més sobre el nostre projecte d’escola fent clic aquí

Formació professional

Què t’agradaria estudiar?

Aquí tens informació essencial sobre la nostra oferta educativa per Cicles Formatius de grau mig i superior, juntament amb accessos a informació retllevant i documents.

CFGM Gestió Administrativa

Aquests estudis capaciten per a realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Horari de matí de 08:00 a 14:30 o tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Administració i Finances

Aquests estudis capaciten per a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat,
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: de 15 a 21:30 h.

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Aquests estudis capaciten per a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Manteniment electrònic

Aquests estudis capaciten per a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant-hi els plans de prevenció de riscos laborals i ambientals, els criteris de qualitat i la normativa vigent.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Aquests estudis capaciten per a dur a terme la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquest cicle formatiu, conjuntament amb el CFGM Estètica i belllesa s'ofereix en la modalitat 2x3, que permet obtenir els dos títols en només 3 anys

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Matí de 08:00 a 14:30 i tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Estètica i bellesa

Aquests estudis capaciten per a aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Aquest cicle formatiu, conjuntament amb el CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar, s'ofereix en la modalitat 2x3, que permet obtenir els dos títols en només 3 anys.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Matí de 08:00 a 14:30 i tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Estètica integral i benestar

Aquests estudis capaciten per a dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i fer tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar, i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, assegurant-ne la qualitat, prevenció de riscos laborals i gestió ambiental.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Operacions de laboratori

Aquests estudis capaciten per a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics

Aquests estudis capaciten per a realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l'obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, els equips i els serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 8:00 a 14:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Aquests estudis capaciten per a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Fabricació de Productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Aquests estudis capaciten per a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Química Industrial

Aquests estudis capaciten per a organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats, supervisar i assegurar el seu funcionament, posada en marxa i parada, verificar les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l'obtenció de productes tèxtils.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Confecció i moda

Aquests estudis capaciten per confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell orientat a Col·leccions de Moda i Vestuari a Mida

Aquests estudis capaciten per dissenyar col·leccions de materials i productes tèxtils i de pell, atenent les tendències de moda, elaborant i controlant la realització de prototips i mostraris, i concretant les especificacions tècniques del producte i adaptant-ne el procés de fabricació als tipus de processos existents, per contribuir a la viabilitat del producte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat i terminis que s’hagin establert.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

PFI: Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de confecció, com ara retocs i adaptacions en peces de vestir en tèxtil i pell, i en roba de la llar.

Durada: 1 curs acadèmic

Hores: 1000 hores

Horari: 8:00 a 14:30

Llegir informació

Descarregar Docs

Formació professional

Presentacions virtuals

T´oferim presentacions virtuals en directe per a cada cicle formatiu del centre. En elles, podràs rebre información en viu i resoldre qüestions de tot tipus. Tens preguntes específiques que vulguis resoldre? Omple aquest formulari i les atendrem el dia de les portes obertes virtuals.

Documentació relacionada amb Formació Professional

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PAT

PAT

El Pla d’Acció Tutorial defineix els objectius i activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PCC

PCC

El Projecte Curricular de Cicles Formatius és un document que recull l’organització dels Cicles Formatius en el nostre centre en tots els seus aspectes, des de l’atenció a l’alumnat als criteris de programació, avaluació i promoció.

Guia de l'Alumnat

La guia de l’alumne conté la informació més important referent al funcionament de l'Institut que ha de conéixer cada alumne,com ara el calendari, el procediment de representació, les normes de convivència i el Pla d’emergència